Archívy kategórií: Aktivity v politike

Hromadná pripomienka k materiálu „Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014.“

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zaslalo do medzirezortného pripomienkového konania materiál „Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014.“.
Keďže sa v ňom znovu objavujú témy, ktoré verejnosť odmietla počas pripomienkovania Celoštátnej stratégie pre ochranu a podporu ľudských práv, je potrebné aby verejnosť znova pozdvihla svoj hlas s výhradami voči presadzovaniu tejto agendy partikulárnych radikálnych skupín.

K zaslaniu hromadnej pripomienky bola vydaná tlačová správa. Stiahnuť.

Z textu pripomienky vyberáme:

Zámer  Ministerstva,  ktorý  znie  „stratégia  má  ambíciu  reflektovať  trendy  vývoja ľudských  práv  na  národnej,  európskej  a  medzinárodnej  úrovni,“  uvedený  v  kapitole  3  – Bezpečný a demokratický svet, podkapitole Ochrana ľudských práv, žiadame

1. upraviť, resp. doplniť tak, aby bolo zrejmé, že Slovenská republika nemá vo vzťahu k osobám s odlišnou sexuálnou orientáciou žiadne medzinárodnoprávne záväzky, ktoré by musela prijať,
2. doplniť o záväzok Ministerstva (ako ústredného koordinátora pre plnenie úloh v oblasti ľudských práv) upriamiť pozornosť na zvýšenie kvality ochrany ľudského života mladšieho ako 12 týždňov prenatálneho vývoja.

Zároveň  žiadame  zámer  Ministerstva  v podobe  „podpory  subjektov  pôsobiacich  v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, „homofóbie“

3. doplniť o záväzok Ministerstva upriamiť pozornosť na dotačnú podporu takých projektov, ktorých obsahom bude boj s diskrimináciou ľudí nad 50 rokov,
4. doplniť podkapitolu o záväzok Ministerstva nepodporovať také projekty v rámci dotačného mechanizmu, pri ktorých aplikácií sa predpokladá zvýšená intenzita nesúhlasných stanovísk nielen rodičov, ale aj vecne príslušných členov vlády Slovenskej republiky, najmä v rezorte školstva.

Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí pripomienku podporili. Napriek tomu, že nie všetky pripomienky boli akceptované podľa našich predstáv, z dokumentu boli vypustené niektoré formulácie, ktoré boli problematické a nahradené novými.

Úplný text pripomienky na stiahnutie

Výzva ministrovi zahraničných vecí k zmenám v Rade vlády pre ľudské práva

Fórum pre verejné otázky vyjadrilo v liste Podpredsedovi vlády a Ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi zásadnú požiadavku na rekonštrukciu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Okrem iného sa v liste píše:

…vzhľadom k tomu, že je potrebné zabezpečiť transparentný, otvorený a férový prístup k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste s vecne príslušnými ministrami, ktorí predsedajú jednotlivým výborom Rady vlády pre ľudské práva iniciovali zásadnú rekonštrukciu v zložení členov Rady vlády pre ľudské práva.

List si môžete stiahnuť tu.