O FVO

Ciele Fóra pre verejné otázky

  1. Vnášať kresťanské princípy do každodenného života.
  2. Ozdraviť spoločnosť prekonaním nedostatku etických hodnôt a princípov. Pomôcť tým našej krajine zaujať také miesto v regióne, Európe a medzinárodnom spoločenstve, ktoré lepšie  zodpovedá jej potenciálu a predpokladom.
  3. Predstavovať vhodnú platformu na spoločné vyjadrovanie sa k verejným záležitostiam pre tých občanov, ktorí majú záujem o túto oblasť a byť komunikačným uzlom.
  4. Stimulovať záujem a angažovanosť slovenskej spoločnosti .
  5. Formovať osobnosti pre zodpovedný výkon verejnej služby s pevnými morálnymi zásadami a vysokou odbornou zdatnosťou.
  6. Podnecovať verejných činiteľov k riešeniu aktuálnych spoločenských problémov Slovenska v duchu kresťanských hodnôt a princípov.
  7. Aktívne hľadať spôsoby na čo najširšie vnášanie odbornosti a transparentnosti do správy vecí verejných.
  8. Vplývať na skvalitnenie legislatívnej, exekutívnej a súdnej moci, a tým posilniť občiansku spoločnosť a demokraciu.
  9. Vyzdvihnúť pravé ľudské vzory

Predsedníctvo Fóra

Stanovy Fóra

Správy o činnosti

Závery zo stretnutí

Pridaj komentár