Cyklus prednášok o ľudských právach

Fórum pre verejné otázky v spolupráci s ďalšími inštitúciami odštartoval cyklus verejných prednášok a diskusií o skutočných ľudských právach s právnikom Martinom Dilongom.

Témy:

 • ústavná ochrana manželstva a rodiny,
 • práva rodičov,
 • Celoštátna stratégia ľudských práv,
 • problém gender (rodovej)  ideológie,
 • ochrana práv seniorov.

Podujatia v jednotlivých slovenských mestách sa organizujú v spolupráci s miestnymi inštitúciami. Termíny a miesta konania budeme postupne doplňovať.

1)  10. marca 2014 v Námestove.
OCHRANA MANŽELSTVA A RODINY
JUDr. Martin Dilong
Miesto prednášky:  KATOLÍCKY DOM v Námestove, začiatok o 15.00 hod.

2)  19. marca 2014 v Košiciach.
OCHRANA MANŽELSTVA A RODINY
JUDr. Martin Dilong
Miesto prednášky: Aula Teologickej fakulty KU na Hlavnej 89, Začiatok o 17:30 hod.

3)  26. marca 2014 v Ružomberku.
ČISTÝ VZŤAH, FUNGUJÚCE MANŽELSTVO A OCHRANA RODINY
JUDr. Martin Dilong
Miesto prednášky: Univerzitné Pastoračné Centrum na Hrabovskej ceste 1, Začiatok o 17:00 hod.

4) 9. apríla 2014 v Banskej Bystrici.
ÚSTAVNÁ OCHRANA MANŽELSTVA A RODINY, JE REFERENDUM NAOZAJ DÔLEŽITÉ?
JUDr. Martin Dilong
Miesto prednášky: Diecézne Centrum Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici, Začiatok o 19:00 hod.

Odborný garant: JUDr. Martin Dilong M.I.L , člen predsedníctva Fóra pre verejné otázky.  Pôsobil v diplomacii na Slovensku a v Slovinsku. Študoval právo na Slovensku a vo Švédsku kde sa venoval špeciálne problematike ľudských práv.

FVO víta žiadosť ministra Boreca o odklad ratifikácie Istanbulského dohovoru

Fórum pre verejné otázky (FVO) privítalo iniciatívu ministra spravodlivosti Tomáša Boreca, ktorý premiéra požiadal o odklad ratifikácie tzv. Istanbulského dohovoru.

FVO poslalo relevantným ústavným činiteľom list so žiadosťou o úplné zastavenie ratifikácie. Dôvody uviedlo v odbornom stanovisku, ktoré podporilo viac ako 100 slovenských inštitúcií.
Odpovede na list, spolu s odborným stanoviskom nájdete na tejto stránke:
FVO požiadalo o zastavenie procesu ratifikácie Istanbulského dohovoru

FVO z tohto dôvodu vydala tlačovú správu:
Tlačová správa: odklad ratifikácie Istanbulského dohovoru

List: Zastavenie procesu ratifikácie tzv. Istanbulského Dohovoru

Fórum pre verejné otázky zaslalo všetkým politikom, od ktorých bude závisieť ratifikácia list so žiadosťou o zastavenie procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu nasilu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor).
Cieľ dohovoru, deklarovaný v názve považujeme za chvályhodný. Samotný obsah dohovoru však ide ďaleko nad rámec tohto cieľa a chce použiť prostriedky, ktoré nielen že nepomôžu v napĺňaní cieľa dohovoru, ale v konečnom dôsledku idú proti nemu.
List aj analýzu neprijateľnosti niektorých ustanovení dohovoru si môžete stiahnuť tu:

Žiadosť o zastavenie ratifikácie Istanbulského Dohovoru
Analýza Istanbulského Dohovoru
Zoznam podporujúcich

Odpoveď ministra spravodlivosti Tomáša Boreca
Odpoveď ministra zahraničia Miroslava Lajčáka
Odpoveď štátneho tajomníka Ministerstva školstva Štefana Chudobu
Odpoveď zodpovednej generálnej riaditeľky Ministerstva zahraničia Barbary Illkovej
Odpoveď ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera
Odpoveď vedúceho Kancelárie prezidenta SR Jána Šotha

Hromadná pripomienka k materiálu “Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014.”

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zaslalo do medzirezortného pripomienkového konania materiál “Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014.”.
Keďže sa v ňom znovu objavujú témy, ktoré verejnosť odmietla počas pripomienkovania Celoštátnej stratégie pre ochranu a podporu ľudských práv, je potrebné aby verejnosť znova pozdvihla svoj hlas s výhradami voči presadzovaniu tejto agendy partikulárnych radikálnych skupín.

K zaslaniu hromadnej pripomienky bola vydaná tlačová správa. Stiahnuť.

Z textu pripomienky vyberáme:

Zámer  Ministerstva,  ktorý  znie  „stratégia  má  ambíciu  reflektovať  trendy  vývoja ľudských  práv  na  národnej,  európskej  a  medzinárodnej  úrovni,“  uvedený  v  kapitole  3  – Bezpečný a demokratický svet, podkapitole Ochrana ľudských práv, žiadame

1. upraviť, resp. doplniť tak, aby bolo zrejmé, že Slovenská republika nemá vo vzťahu k osobám s odlišnou sexuálnou orientáciou žiadne medzinárodnoprávne záväzky, ktoré by musela prijať,
2. doplniť o záväzok Ministerstva (ako ústredného koordinátora pre plnenie úloh v oblasti ľudských práv) upriamiť pozornosť na zvýšenie kvality ochrany ľudského života mladšieho ako 12 týždňov prenatálneho vývoja.

Zároveň  žiadame  zámer  Ministerstva  v podobe  „podpory  subjektov  pôsobiacich  v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, „homofóbie“

3. doplniť o záväzok Ministerstva upriamiť pozornosť na dotačnú podporu takých projektov, ktorých obsahom bude boj s diskrimináciou ľudí nad 50 rokov,
4. doplniť podkapitolu o záväzok Ministerstva nepodporovať také projekty v rámci dotačného mechanizmu, pri ktorých aplikácií sa predpokladá zvýšená intenzita nesúhlasných stanovísk nielen rodičov, ale aj vecne príslušných členov vlády Slovenskej republiky, najmä v rezorte školstva.

Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí pripomienku podporili. Napriek tomu, že nie všetky pripomienky boli akceptované podľa našich predstáv, z dokumentu boli vypustené niektoré formulácie, ktoré boli problematické a nahradené novými.

Úplný text pripomienky na stiahnutie

Konferencia: Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti III

FVO, spoločne so Školským úradom Biskupstva Spišské Podhradie, Gymnáziom sv. Andreja v Ružomberku, Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Ústredím slovenskej kresťanskej inteligencie a Nadáciou Konrada Adenauer

pozývajú na konferenciu:

Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti III

Podtéma: Pobyt mladého človeka vo virtuálnom svete a vplyv na hodnotovú orientáciu

Termín: 23. októbra 2013
Miesto: Prednášková miestnosť – AULA PF – Hrabovská cesta, Ružomberok

Predbežný program konferencie:

 • Ing. Janka Majherová, PhD., Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
  Žijeme vo virtuálnej realite?
  - charakteristika virtuálneho sveta – všeobecná charakteristika, výhody, ohrozenia a pod
 • PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD, Pedagogická fakulta KU Ružomberok
  Mlady “homo interneticus” a jeho komunikácia.
  - komunikácia a virtuálny svet
 • Prof. Tadeusz Zasępa, PhD.,rektor, Katolícka univerzita v Ružomberk
  Cynizmus versus pravda v komunikacii
  - pohľad teológa – sila virtuálnych hodnôt
 • Doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc., Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
  Virtuálny svet a jeho vplyv na psychiku mladého človeka
  - pohľad psychológa – dopad na rodinu, dopad na psychiku?
 • Mgr. Ivan Podmanický, PhD., Pedagogická fakulta TU v Trnave
  Vzťahy mladých ľudí vo virtuálnom svete
  - pohľad pedagóga – pedagogické dopady, riešenia?
 • PaedDr. Ján Dravecký, PhD. – ŠÚ Spišská Kapitula
  - Výsledky prieskumu na školách v spišskej diecéze – pracovný názov

Prípravný výbor:
PaedDr. Kamil Nemčík, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok,
Mária Guregová, FVO, mguregova@gmail.com
PaedDr. Ján Dravecký, Školský úrad Spišská kapitula

Pozvánka

Výzva ministrovi zahraničných vecí k zmenám v Rade vlády pre ľudské práva

Fórum pre verejné otázky vyjadrilo v liste Podpredsedovi vlády a Ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi zásadnú požiadavku na rekonštrukciu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Okrem iného sa v liste píše:

…vzhľadom k tomu, že je potrebné zabezpečiť transparentný, otvorený a férový prístup k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste s vecne príslušnými ministrami, ktorí predsedajú jednotlivým výborom Rady vlády pre ľudské práva iniciovali zásadnú rekonštrukciu v zložení členov Rady vlády pre ľudské práva.

List si môžete stiahnuť tu.

Fórum pre verejné otázky vyslovilo uznanie za Národný pochod za život

Fórum pre verejné otázky zaslalo list, v ktorom Konferencii biskupov Slovenska a organizáciám priamo sa podieľajúcim na organizácii Národného pochodu za život vyslovilo uznanie.

FVO okrem vyslovenia uznania v liste napísalo:

Prežili sme udalosť, ktorá nás všetkých povzbudila a dodala chuť a odvahu do ďalších dní a snažení. Hoci Národný pochod za život nebol prvým ani posledným krokom v našich spoločných snahách urobiť život v našej spoločnosti spravodlivejším a pravdivejším, bol to pochod, ktorý nadlho zostane v pamäti slovenskej spoločnosti.

Tu si môžete stiahnuť zaslaný list

Ernest Géze: AD: Jaroslav Daniška, Jozef Majchrák : Vyhnanci a ich dedičstvo

Uverejnené v časopise Týždeň č. 29/2013

Museli to byť naozaj výnimočné osobnosti a ich misia veľmi dobre pripravená. Keď išli na Moravu, nezabudli ani na také detaily, ako vziať zo sebou ostatky sv. Klimenta. Dokázali sa presadiť s východným obradom a novým písmom aj v latinskom prostredí. Ako Fócioví žiaci, nielenže neboli hneď vyhnaní, ale požívali u pápežov maximálnu úctu a rešpekt. Sv. Metod sa stal dokonca arcibiskupom pre celú Panóniu a Moravu. Ich úcta a vplyv dnes siahajú od Prahy až po Vladivostok. Už osvietenecký panovník Karol IV. si dal v XV. storočí do Prahy priviesť ostatky sv Cyrila a ich písmo sa v modifikovanej úprave používa až na Ďalekom Východe. Zaujímavosťou je aj to, že oslavy ich príchodu na Slovensku sa nekonajú v Devíne, kde založili svoju školu, ale v Nitre, duchovnej a kultúrnej bašte benediktínov, v sídle ich úhlavného nepriateľa a prvého Nitrianskeho biskupa Vichinga. Oslavy sa konajú na Svätoplukovom námestí, pričom Svätopluk bol práve tým panovníkom, ktorý vyhnal ich žiakov a tak zlikvidoval celú ich misiu na svojom území. Paradoxne, zrejme práve toto vyhnanie bolo impulzom k šíreniu kresťanstva do celej východnej Európy.
Napriek týmto skutočnostiam, myslím si, že úctu a rešpekt si zaslúžia aj naši prví evanjelizátori  a vierozvestovia benediktíni, ktorí pred 1200 rokmi začali svoju misiu na našom území práve v Nitre. Nie je pravda, že im nikto nerozumel. Misionár, ktorému nerozumejú, nie je misionárom, ale skôr bláznom a samovrahom. Úctu si zaslúži aj Pribina, ktorý dal v Nitre v roku 828 postaviť prvý kresťanský kostol v strednej Európe. Podľa mňa aj Viching, ktorý založil v roku 880 prvé Nitrianske biskupstvo. Kontinuita  tohto biskupstva siaha až do dnešných čias. Podľa môjho názoru by bolo spravodlivé, keby sa cyrilo – metodské oslavy konali na Devíne a pribinovsko – benediktínske v Nitre. 

Ernest Géze

Pripomienky FVO k návrhu Celoštátnej stratégie rozvoja a podpory ľudských práv

Na konci júna a začiatku júla 2013 prebehli workshopy k návrhu Celoštátnej stratégie rozvoja a podpory ľudských práv. Návrh bol pripravený na objednávku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR skupinou expertov pod vedením pána Kalmána Petocza. FVO sa na workshopoch aktívne zúčastnilo prostredníctvom svojich zástupcov.

Zástupkyňa FVO, Miroslava Mosná zosumarizovala pripomienky v nasledujúcom liste, ktorý bol zaslaný zodpovedným pracovníkom ministerstva.