Mesačné archívy: júl 2001

Vyhlásenie Fóra pre verejné otázky k dvanástemu výročiu Nežnej revolúcie

Považujeme za mimoriadne dôležité pripomínať si 17. november ako významný dejinný medzník, ktorý odštartoval proces zavŕšený víťazstvom nad totalitným režimom a otvoril cestu k pravde, slobode a otvorenej spoločnosti v našej krajine. Tento deň je vhodnou príležitosťou na zhodnotenie obdobia, ktorým prešla naša spoločnosť za uplynulých dvanásť rokov a na zamyslenie sa nad jej budúcim vývojom.

Málokto z nás predpokladal skutočný rozsah dôsledkov „reálneho socializmu“ a jeho negatívny vplyv na súčasné postoje a konanie väčšiny obyvateľstva. Je potrebné vysloviť uznanie nadšeniu a odvahe, s akými sa ponovembrová generácia slovenských politikov pustila do odstraňovania deformácie hodnôt. Novembrové očakávania sa však napĺňajú pomalšie, ako mnohí dúfali. Pri komplexnom pohľade na dnešnú realitu konštatujeme, že v našej spoločnosti je ešte stále prítomných veľa „prednovembrových“ negatívnych javov (snaha obohacovať sa aj na úkor spoločného dobra, odstup od vecí verejných ako znak nezrelej demokracie, odmietanie osobnej občianskej zodpovednosti…), pričom jej veľká časť sa ani neusiluje tento stav zmeniť. Navyše na povrch vyplávali ďalšie (korupcia, klientelizmus, mafiózne štruktúry v podhubí ekonomiky a politiky, konzum šírený na úkor pravých hodnôt…). Mnohým občanom zatiaľ chýba odhodlanie a vôľa podieľať sa na správe vecí verejných takým spôsobom, aby sa Slovensko stalo skutočne demokratickou spoločnosťou, založenou na kresťanskej tradícii a hodnotách, ako je to deklarované v Ústave Slovenskej republiky.

Preto Fórum pre verejné otázky vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle v našej krajine, aby nerezignovali, ale hľadali spôsoby, ako účinnejšie aplikovať novembrové ideály do našej spoločnosti, spojili svoje sily a angažovali sa vo veciach verejných. Táto povinnosť nám vyplýva zo zodpovednosti za spoločnosť, ktorej sme súčasťou. Dobrú príležitosť ovplyvniť vývoj v našom blízkom okolí ponúka napríklad účasť na nadchádzajúcich regionálnych voľbách 1. decembra 2001.

Fórum pre verejné otázky vyzýva všetkých občanov, aby 17. november bol v prvom rade sviatkom všetkých tých, ktorým obroda našej spoločnosti nie je ľahostajná a ktorí nestratili vieru v jej realizáciu. Sedemnásty november nesmie ostať len ďalším štátnym sviatkom a voľným dňom, ale príležitosťou konať v zmysle hodnôt, za ktoré sme pred dvanástimi rokmi na námestiach manifestovali.

V Bratislave, 12. júla 2001

Fórum pre verejné otázky (FVO)
otvorené spoločenstvo angažovaných občanov
v otázkach verejného života

Vyhlásenie svojím podpisom podporili:

Brenčič Marek, Čaučík Maroš, Dilong Martin, Dyttertová Laura, Gombala Ján, Guregová Mária, Jančíková Monika, Kačeriak Viliam, Kolková Terézia, Kossey Pavol, Novoveský Peter, Matisová Andrea, Popovec Andrej, Sedláček Peter, Slovák Vladimír, Škripek Braňo, Šuplata Marián;