Mesačné archívy: október 2013

Hromadná pripomienka k materiálu „Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014.“

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zaslalo do medzirezortného pripomienkového konania materiál „Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014.“.
Keďže sa v ňom znovu objavujú témy, ktoré verejnosť odmietla počas pripomienkovania Celoštátnej stratégie pre ochranu a podporu ľudských práv, je potrebné aby verejnosť znova pozdvihla svoj hlas s výhradami voči presadzovaniu tejto agendy partikulárnych radikálnych skupín.

K zaslaniu hromadnej pripomienky bola vydaná tlačová správa. Stiahnuť.

Z textu pripomienky vyberáme:

Zámer  Ministerstva,  ktorý  znie  „stratégia  má  ambíciu  reflektovať  trendy  vývoja ľudských  práv  na  národnej,  európskej  a  medzinárodnej  úrovni,“  uvedený  v  kapitole  3  – Bezpečný a demokratický svet, podkapitole Ochrana ľudských práv, žiadame

1. upraviť, resp. doplniť tak, aby bolo zrejmé, že Slovenská republika nemá vo vzťahu k osobám s odlišnou sexuálnou orientáciou žiadne medzinárodnoprávne záväzky, ktoré by musela prijať,
2. doplniť o záväzok Ministerstva (ako ústredného koordinátora pre plnenie úloh v oblasti ľudských práv) upriamiť pozornosť na zvýšenie kvality ochrany ľudského života mladšieho ako 12 týždňov prenatálneho vývoja.

Zároveň  žiadame  zámer  Ministerstva  v podobe  „podpory  subjektov  pôsobiacich  v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, „homofóbie“

3. doplniť o záväzok Ministerstva upriamiť pozornosť na dotačnú podporu takých projektov, ktorých obsahom bude boj s diskrimináciou ľudí nad 50 rokov,
4. doplniť podkapitolu o záväzok Ministerstva nepodporovať také projekty v rámci dotačného mechanizmu, pri ktorých aplikácií sa predpokladá zvýšená intenzita nesúhlasných stanovísk nielen rodičov, ale aj vecne príslušných členov vlády Slovenskej republiky, najmä v rezorte školstva.

Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí pripomienku podporili. Napriek tomu, že nie všetky pripomienky boli akceptované podľa našich predstáv, z dokumentu boli vypustené niektoré formulácie, ktoré boli problematické a nahradené novými.

Úplný text pripomienky na stiahnutie

Konferencia: Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti III

FVO, spoločne so Školským úradom Biskupstva Spišské Podhradie, Gymnáziom sv. Andreja v Ružomberku, Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Ústredím slovenskej kresťanskej inteligencie a Nadáciou Konrada Adenauer

pozývajú na konferenciu:

Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti III

Podtéma: Pobyt mladého človeka vo virtuálnom svete a vplyv na hodnotovú orientáciu

Termín: 23. októbra 2013
Miesto: Prednášková miestnosť – AULA PF – Hrabovská cesta, Ružomberok

Predbežný program konferencie:

 • Ing. Janka Majherová, PhD., Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
  Žijeme vo virtuálnej realite?
  – charakteristika virtuálneho sveta – všeobecná charakteristika, výhody, ohrozenia a pod
 • PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD, Pedagogická fakulta KU Ružomberok
  Mlady „homo interneticus“ a jeho komunikácia.
  – komunikácia a virtuálny svet
 • Prof. Tadeusz Zasępa, PhD.,rektor, Katolícka univerzita v Ružomberk
  Cynizmus versus pravda v komunikacii
  – pohľad teológa – sila virtuálnych hodnôt
 • Doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc., Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
  Virtuálny svet a jeho vplyv na psychiku mladého človeka
  – pohľad psychológa – dopad na rodinu, dopad na psychiku?
 • Mgr. Ivan Podmanický, PhD., Pedagogická fakulta TU v Trnave
  Vzťahy mladých ľudí vo virtuálnom svete
  – pohľad pedagóga – pedagogické dopady, riešenia?
 • PaedDr. Ján Dravecký, PhD. – ŠÚ Spišská Kapitula
  – Výsledky prieskumu na školách v spišskej diecéze – pracovný názov

Prípravný výbor:
PaedDr. Kamil Nemčík, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok,
Mária Guregová, FVO, mguregova@gmail.com
PaedDr. Ján Dravecký, Školský úrad Spišská kapitula

Pozvánka

Výzva ministrovi zahraničných vecí k zmenám v Rade vlády pre ľudské práva

Fórum pre verejné otázky vyjadrilo v liste Podpredsedovi vlády a Ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi zásadnú požiadavku na rekonštrukciu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Okrem iného sa v liste píše:

…vzhľadom k tomu, že je potrebné zabezpečiť transparentný, otvorený a férový prístup k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste s vecne príslušnými ministrami, ktorí predsedajú jednotlivým výborom Rady vlády pre ľudské práva iniciovali zásadnú rekonštrukciu v zložení členov Rady vlády pre ľudské práva.

List si môžete stiahnuť tu.

Fórum pre verejné otázky vyslovilo uznanie za Národný pochod za život

Fórum pre verejné otázky zaslalo list, v ktorom Konferencii biskupov Slovenska a organizáciám priamo sa podieľajúcim na organizácii Národného pochodu za život vyslovilo uznanie.

FVO okrem vyslovenia uznania v liste napísalo:

Prežili sme udalosť, ktorá nás všetkých povzbudila a dodala chuť a odvahu do ďalších dní a snažení. Hoci Národný pochod za život nebol prvým ani posledným krokom v našich spoločných snahách urobiť život v našej spoločnosti spravodlivejším a pravdivejším, bol to pochod, ktorý nadlho zostane v pamäti slovenskej spoločnosti.

Tu si môžete stiahnuť zaslaný list