Mesačné archívy: august 2005

Uznesenia VZ FVO zo 6. augusta 2005

Uznesenia Valného zhromaždenia Fóra pre verejné otázky konaného v Bratislave dňa 6. augusta 2005

Valné zhromaždenie Fóra pre verejné otázky
A/ volí:
– mandátovú komisiu v zložení: Ernest Géze, Pavol Kossey, Peter Sedláček
– volebnú komisiu v zložení: Pavol Biksadský, Peter Nevedel, Ivan Rončák
– návrhovú komisiu v zložení: Mária Guregová, Viliam Kačeriak, Terézia Kolková
– za zapisovateľku: Teréziu Kolkovú

B/ schvaľuje:
– správu o činnosti FVO za obdobie máj 2004 – august 2005
– finančnú správu FVO za obdobie máj 2004 – jún 2005
– správu kontrolnej komisie FVO za obdobie júl 2004 – jún 2005
– podanie prihlášky FVO do FKI
– orientačný plán činnosti FVO na rok 2005/2006

C/ odporúča:

1. predsedníctvu FVO
– urýchliť práce na zborníku z mediálnej konferencie, ktoré treba ukončiť do konca augusta 2005, aby sa v septembri mohol zadať do tlače a aby mohol byť vyúčtovaný grant KBS
– vypracovať svoj organizačný poriadok s presným zadelením kompetencií a úloh
– naďalej rozvíjať spoluprácu s donormi a včasným, kvalitným vyúčtovaním grantov posilňovať dôveryhodnosť FVO v ich očiach
– obnoviť komunikáciu so sympatizantmi FVO, ktorí nie sú zaradení do e-mailovej diskusnej skupiny

2. kontrolnej komisii FVO
– osloviť neplatiacich členov FVO s výzvou na uhradenie členského

za správnosť: T. Kolková
V Bratislave, 6. augusta 2005