Mesačné archívy: júl 2004

Uznesenia VZ FVO zo 4. júla 2004

Uznesenia a plán ďalšej činnosti z tretieho Valného zhromaždenia Fóra pre verejné otázky, ktoré sa konalo 3. – 4. 7. 2004 v Modre, Stredná ovocinársko-vinárska škola, Kostolná 3

Uznesenia VZ

Uznesenie č. 1:
– vzhľadom k nízkej účasti členov FVO, ktorá nedosiahla polovicu všetkých členov, VZ sa po uplynutí 30 minút v zmysle stanov vyhlásilo za uznášaniaschopné

Uznesenie č. 2:
– za zapisovateľa bol zvolený V. Kačeriak

Členstvo, členské
Uznesenie č. 3:
– VZ rozhodlo o výške členského v rozmedzí 150-500 Sk podľa možnosti člena. Výzva na zaplatenie bude poslaná na diskusnú skupinu. Členské je možné uhradiť osobne alebo prevodom na účet FVO.

Uznesenie č. 4:
– VZ sa zhodlo, že členmi diskusnej skupiny budú iba členovia FVO, ktorí sú aktívni v diskusii alebo prejavili záujem o členstvo a uhradia členský príspevok. Členovia FVO obdržia členský preukaz, ktorý bude dokladom o členstve.

Uznesenie č. 5:
– Inštitúcie sa budú neformálne stretávať v rámci FVO, ale členmi FVO budú jednotlivci a budú zastupovať seba. V prípade vyhlásenia ap. by sa podpisovali všetky inštitúcie za seba a FVO ako samostatná právnická osoba.

Uznesenie č. 6:
– členovia diskusnej skupiny, ktorí neprejavili záujem o členstvo, resp. neboli dlhodobo aktívni, budú zaradení do mailinglistu Sympatizanti a budú prostredníctvom mailinglistu informovaní o aktivitách a podujatiach FVO. Nebudú členmi diskusnej skupiny

Uznesenie č. 7:
– proces menovania nových členov bude upravený v organizačnom poriadku

Zmeny v stanovách
Uznesenie č. 8:
– v stanovách sa mení sídlo na Žabotova 2, 811 04 Bratislava

Uznesenie č. 9:
– zo stanov sa vypúšťajú funkcie pokladník, hovorca, tajomník – tieto funkcie budú určované iba interne predsedníctvom FVO. Ako povinné zostávajú podľa stanov funkcie predseda a podpredseda

Uznesenie č. 10:
– v stanovách sa dopĺňa: Štatutármi FVO sú predseda a podpredseda, každý zvlášť. (aby stačil jeden podpis)

Uznesenie č. 11:
– v stanovách bude uvedené, že VZ je uznášaniaschopné, ak sa na VZ zúčastní predsedníctvo, príp. ak člen za seba nominuje náhradníka

Uznesenie č. 12:
– zmena dĺžky volebného obdobia predsedníctva a kontrolnej komisie v stanovách na 2 roky

Uznesenie č. 13:
– v stanovách bude doplnený odsek o Kontrolnej komisii. KK sa musí zísť minimálne raz do roka a na VZ predloží kontrolnú správu.

Zmeny v organizačnom poriadku
Uznesenie č. 14:
– v organizačnom poriadku – manažér môže byť členom predsedníctva, ale nehlasuje vo veciach týkajúcich sa kancelárie ako napr. výška mzdy ap. a zároveň nemôže byť členom kontrolnej komisie

Uznesenie č. 15:
– v organizačnom poriadku bude uvedené: dokumenty a dôležité listy podpisuje štatutár, na finančné operácie môže štatutár oprávniť iného člena FVO (do určitej výšky, ktorú zváži štatutár)

Voľby predsedníctva a kontrolnej komisie
Uznesenie č. 16:
– VZ zvolilo nové predsedníctvo FVO:
Viliam Kačeriak – predseda FVO
Ernest Géze – podpredseda FVO
Terézia Kolková
Pavol Kossey
Lucia Kadlecová

Uznesenie č. 17:
– VZ zvolilo novú kontrolnú komisiu:
Renáta Ocilková,
Peter Nevedel,
Ivan Rončák.

Návrhy projektov a gestorov:

I. Projekty
· Letný duchovno-vzdelávací kurz pre členov FVO spojený s VZ (3.-4.7.)
· E. Géze: – Dôstojnosť a rozvoj človeka
Kampaň na podporu rodiny ako základu spoločnosti
Každé dieťa má právo na lásku – diskusie s odborníkmi, konferencia…
· E. Géze: vzdelávanie v zaostalých regiónoch, sprostredkovanie informácií pre najchudobnejších a najnevzdelanejších –ako dlhodobejší projekt, možné diskusie
· E. Géze: Diskusia a definovanie sociálnej spravodlivosti a spravodlivosti, focus groupy
· R. Ocilková, M. Kačeriaková: Diskusia o návrhu Ústavy EÚ, v spolupráci s CEP, Ján Figeľ ako hosť
· M. Guregová, P. Kossey: Cyklus diskusných večerov s europoslancami v EP za SR
· V .Kačeriak: ekonomická kriminalita a korupcia
· V. Kačeriak, M. Kačeriaková: diskusné stretnutie s J. Slotom
· Definovanie a pretlmočenie kresťanských hodnôt do bežného jazyka
· Zodpovednosť ako cesta k prosperite
· Prednášky na témy zo seminára o zodpovednosti kresťanov v spoločnosti, ktorý sa konal v Mariánke pri Bratislave v máji 2001 (osveta)

II. Pravidelná činnosť
· Pravidelná formačno-publikačná činnosť prostredníctvom webstránky. Vydanie charty o dôležitých problémoch spoločnosti (zatiaľ by to bolo publikované len na našej internetovej stránke, ktorá by sa pravidelne obnovovala).
· Podporovať aktivity na ochranu života
· Starostlivosť o rozvoj mladých ľudí prostredníctvom vzdelávacích aktivít a formácie (pri Univerzitných pastoračných centrách – UPC)
· Pozývanie hostí na pravidelné zasadnutia FVO
· Vyjadrovať sa k aktuálnym otázkam spoločenského a politického života formou vyhlásení, pripomienok

Zapísal: V. Kačeriak
Schválil:
Viliam Kačeriak – predseda FVO
Ernest Géze – podpredseda FVO
Terézia Kolková
Pavol Kossey
Lucia Kadlecová