Mesačné archívy: august 2008

Uznesenia VZ FVO zo 17. augusta 2008

Uznesenia z valného zhromaždenia OZ Fórum pre verejné otázky konaného v Bratislave dňa 17. augusta 2008

Valné zhromaždenie OZ Fórum pre verejné otázky

A/ schvaľuje:

  • správu o činnosti FVO za obdobie jún 2007-august 2008,
  • finančnú správu FVO za obdobie jún 2007-august 2008,
  • správu kontrolnej komisie FVO za obdobie jún 2007-august 2008,

B/ volí:

  • za predsedníčku FVO: Máriu Guregovú, nar. 6.1.1942, trvale bytom Fándlyho 10, 811 03 Bratislava I.
  • za podpredsedu FVO: Ernesta Gézeho, nar. 27.7.1956, trvale bytom Rostovská 18, 831 06 Bratislava
  • za členov predsedníctva FVO: Pavla Biksadského, Viliama Kačeriaka, Teréziu Rončákovú.

C/ odporúča predsedovi FVO:

  • riadne spracovať účtovníctvo za rok 2007,
  • aktualizovať zmeny v stanovách (adresa, počet členov predsedníctva) na internetovej stránke FVO.

V Bratislave 17. augusta 2008
Za správnosť:  JUDr. Pavol Biksadský

Predsedníctvo FVO 2008

Na Valnom zhromaždení FVO dňa 17. augusta 2008 v Bratislave bolo zvolené predsedníctvo v zložení:

Mária Guregová – predsedníčka
Ernest Géze – podpredseda
Pavol Biksadský, Viliam Kačeriak, Terézia Rončáková – členovia predsedníctva