Mesačné archívy: júl 2007

Zápis a uznesenia VZ FVO z 2. júla 2007

Valné zhromaždenie FVO 2.júna 2007

ZÁPISNICA zo zasadnutia Valného zhromaždenie občianskeho združenia Fórum pre verejné otázky (ďalej len „FVO“)

Bratislava 2. júna 2007

Prítomní:
Ernest Géze, Ivan Rončák, Peter Sedláček, Mária Guregová, Renáta Ocílková, Terézia Kolková, Ján Koprda, Katarína Hullmanová, Pavol Biksadský.

Program:

  • 1. Otvorenie, schválenie navrhovaného programu, voľba zapisovateľa
  • 2. Správa o činnosti FVO od ostatného Valného zhromaždenia
  • 3. Správa kontrolnej komisie.
  • 4. Voľba členov predsedníctva
  • 5. Diskusia o pláne činnosti na nasledujúce obdobie
  • 6. Diskusia na tému: „Aký má byť aktuálny verejný postoj slovenského katolíka k postave prezidenta J. Tisa/Slovenskému štátu z obdobia 39-45?“
  • 7. Rôzne
  • 8. Záver.

Ad. 1
Predseda FVO P. Biksadský privítal prítomných o otvoril zasadnutie konštatovaním uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia, vzhľadom na účasť 9 z 15 členov FVO.
Navrhol, aby bol Ivan Rončák, nar. 26.11.1978, trvale bytom Nemce, Nemčianska cesta 21, zvolený za zapisovateľa valného zhromaždenia.
Vyššie uvedený návrh bol valným zhromaždením jednomyseľne schválený.
Následne dal predseda FVO hlasovať o schválení programu valného zhromaždenia. Program valného zhromaždenia bol jednomyseľne schválený, pričom však bol vypustený bod 6. Diskusia na tému: „Aký má byť aktuálny verejný postoj slovenského katolíka k postave prezidenta J. Tisa/Slovenskému štátu z obdobia 39-45?“ a bolo zmenené poradie bodov 4 a 5.

Ad. 2
Predseda FVO stručne zhrnul obdobie od minulého zasadnutia valného zhromaždenia FVO konštatovaním, že FVO ako formálna štruktúra riadne existuje a včas podalo daňové priznanie za rok 2006. Taktiež konštatoval, že je naďalej pripravený zabezpečovať formálnu existenciu združenia, avšak vyzval kohokoľvek, kto je ochotný a časovo schopný dať FVO obsahovú náplň, aby sa ujal funkcie predsedu.
Správa predsedu FVO bola vzatá na vedomie.

Ad. 3
Členovia kontrolnej komisie (Ivan Rončák, Renáta Ocílková, Anton Čulen) predniesli správu kontrolnej komisie, týkajúcu sa fungovania a hospodárenia FVO od ostatného valného zhromaždenia. Správa KK tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Kontrolná komisia poukázala najmä na nasledovné problémy:
– potreba doriešenia podpisového práva k bankovému účtu FVO;
– otázka stavu výšky finančných prostriedkov v pokladni FVO;
– otázka použitia finančných prostriedkov získaných z (2 %) daňovej asignácie.
Valné zhromaždenia vzalo správu kontrolnej komisie uznesením na vedomie a zároveň:
– uložilo predsedovi FVO zabezpečiť si podpisové právo k  bankovému účtu FVO;
– konštatovalo, že finančné prostriedky vo výške 12.000,- Sk, získané v rámci daňovej asignácie, boli použité v rámci úhrady faktúry č. 600248 zo dňa 28.3.2006 (znejúcej na sumu 50.000,- Sk) na účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt (§ 50 ods. 5 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v platnom znení);
– zrušilo všetky doposiaľ nesplnené uznesenia predchádzajúcich valných zhromaždení;
– poverilo predsedníctvo FVO preveriť možnosti lacnejšieho vedenia bankového účtu FVO.
Vyššie uvedené uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Ad. 4
Následne nasledovala diskusia o ďalšej činnosti a samotnej existencii FVO ako právnickej osoby, pričom k téme sa vyjadril každý zo zúčastnených. Okrem Petra Sedláčka sa všetci prikláňali k názoru zachovania formálnej štruktúry a samotnej značky FVO, ktorá môže byť kedykoľvek v budúcnosti naplnená obsahom, ak sa nájde niekto, kto bude ochotný a schopný sa aktivitám združenia viac venovať.
Následne dal predseda FVO hlasovať o návrhu na zrušenie FVO ako občianskeho združenia:
Za: 1
Zdržal sa: 0
Proti: 8
Návrh na zrušenie FVO nebol schválený.

Ad. 5
Valné zhromaždenie následne vzalo na vedomie vzdanie sa funkcií Petra Sedláčka (funkcia člena predsedníctva FVO) a Antona Čulena (funkcia člena kontrolnej komisie).
Následne dal predseda FVO návrh na zvolenie Jána Koprdu za člena kontrolnej komisie a Terezy Kolkovej za členku predsedníctva.
Oba návrhy boli jednomyseľne schválené.

Ad. 6
a) Následne bol prednesený návrh na zmenu sídla občianskeho združenia FVO na Račianska 30/A, 83102 Bratislava.
O zmene sídla sa hlasovalo v rámci navrhovanej zmeny stanov, konkrétne čl. I ods. 3 stanov združenia, ktorého s navrhovaným novým znením:
„Sídlom združenia je Račianska 30/A, 83102 Bratislava.“
Následne dal predseda o návrhu na zmenu sídla a súvisiacu zmenu stanov hlasovať:
Za: 7
Zdržal sa: 1
Proti: 1
Rozhodnutie o zmene sídla a súvisiacej zmene stanov bolo prijaté.

b) Predseda FVO následne predniesol návrh na zmenu čl. V písm. i) stanov FVO nasledovne:
„Predsedníctvo pozostáva najmenej z troch členov, pričom predseda a podpredseda sú členmi predsedníctva z titulu svojej funkcie. Funkčné obdobie členov predsedníctva je 2 roky. Na čele predsedníctva stojí predseda združenia. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby. Rokovania predsedníctva zvoláva a riadi predseda alebo ním poverený člen.“
Následne dal predseda o návrhu na zmenu sídla a súvisiacu zmenu stanov hlasovať:
Za: 8
Zdržal sa: 1
Proti: 0
Rozhodnutie o zmene stanov bolo prijaté.
Valné zhromaždenie uložilo predsedovi FVO zabezpečiť vyhotovenie nového znenia stanov FVO a oznámenie zmeny na MV SR.

c) Následne dal predseda FVO hlasovať o návrhu na úpravu výšky členského príspevku člena FVO na sumu vo výške 50,- Sk až 500,- Sk. V evidencii uhradených príspevkov  sa pri mene člena nebude uvádzať  výška zaplateného členského.
Následne dal predseda o návrhu hlasovať:
Za: 7
Zdržal sa: 1
Proti: 1
Rozhodnutie o výške členského na rok 2007 bolo prijaté.

d) v rámci tohto bodu programu boli následne diskutované:
– otázka ďalších aktivít v rámci Europe4Christ
– možnosť ovplyvniť určenie kandidáta na prezidenta SR
– otázka stavu súdnictva v SR
– riešenie otázky detských domovov
– možnosť zriadenia web stránky s diskusným fórom, ktoré by nahradilo emailovú skupinu.
Po prediskutovaní všetkých bodov predseda FVO zasadnutie ukončil.
V Bratislave, dňa 2.6.2007

___________________________
JUDr. Pavol Biksadský, predseda
___________________________
Mgr. Ivan Rončák, zapisovateľ

Prílohy:
1. prezenčná listina z VZ
2. správa KK FVO za obdobie jún 2006 – apríl 2007