Zápis a uznesenia z VZ FVO zo 4. októbra 2009

Zápisnica  z Valného zhromaždenia Fóra pre verejné otázky

Bratislava, Rostovská 18, dňa 4. októbra  2009,

Prítomní:  Mária Guregová, Ernest Géze, Viliam Kačeriak, Monika Kačeriaková,  Ivan Rončák.

Mária Guregová, predsedkyňa otvorila valné zhromaždenie, privítala účastníkov, informovala, že Pavol Biksadský, Renáta Ocilková, Terézia Rončáková  a Paľo Kossey sa ospravedlnili,  ďalej poznamenala, že  viacerí členovia sú t.č. pracovne v zahraničí. Navrhnutý program VZ  bol schválený.

Program:

 • 1. správa predsedu o činnosti,
 • 2. správa kontrolnej komisie,
 • 3. návrhy budúcich aktivít,
 • 4. diskusia.
 • Ad 1
  Predsedkyňa FVO M. Guregová konštatovala, že na tohoročnom  VZ  nie sú v programe  žiadne voľby, všetci členovia predsedníctva a revíznej komisie vstupujú do druhého roka svojho funkčného obdobia a preto  nie je potrebne navrhovať a voliť  komisie.
  Vypracovanú správu o činnosti za prvý rok funkčného obdobia poslala súčasne  s pozvánkou na VZ (v prílohe).  Bohužiaľ, ako sa dozvedela neskôr, mnohí členovia ju nemohli otvoriť na počítači ani po jej opätovnom preposlaní.

  Informovala, že FVO vyvíja činnosť na dobrovoľníckej báze v rámci možnosti svojich členov. Oficiálne sídlo FVO je na Budyšínskej ul.  s nájomným vo výške 16,60Eur/mesiac. Originál stanov združenia bol poslaný na Daňový úrad, ktorý nám späť navrátil originál a poskytol iba kópiu nimi opečiatkovanú, Nevyhnutné náklady na prevádzku  zahrňujú čiastky: internetové služby, nájomné, vedenie účtu (bankové poplatky) a drobné výdavky napr.  poštovné, a.p. . Príjmy sú z členských príspevkov. Za rok 2008 a 2009 náklady na prevádzku boli vyššie ako príjmy, schodok sa uhradil z finančnej položky, ktorú má združenie na účte vo VUB. K 30.6.2009  stav na účte združenia je vo výške 2.803,5 Eur a v pokladni 83,28 Eur. Dispozičné práva majú   M. Guregová a M. Kačeriaková. Ku dňu konania VZ FVO (4. októbra) je 6 riadnych členov FVO, ktorí zaplatili členské príspevky (M.Guregová, I.Rončák, T.Rončáková, V. Kačeriak, M.Kačeriaková, E. Géze), súhrne  prispeli sumou 35 Eur. Ďalší členovia môžu uhradiť príspevky do konca roka.
  Ťažiskom činnosti je diskusná grupa, na ktorej  členovia reagujú na aktuálne politické, ekonomické a spoločenské problémy, a ktorá slúži aj na vzájomnú výmenu informácií medzi členmi ako aj na šírenia pozvánok na podujatia. Členovia predsedníctva riešia problémy prostredníctvom emailu, stretnutia sú skôr sporadické.
  FVO pripravuje  ročne  1 – 2 projekty  orientované  smerom na verejnosť, ktoré  zabezpečuje  v spolupráci s inými inštitúciami, na ktoré sa snaží získavať finančné príspevky z grantov.  V prvom  polroku  sa FVO podieľalo na zabezpečovaní  dvoch projektov: Seminár Plnia katolícke médiá svoju úlohu v slovenskej spoločnosti na KU v Ružomberku a projekt Kto nás bude reprezentovať ? Bohužiaľ, druhý projekt bol zrušený tesne pred jeho zrealizovaním. Diskusia s kandidátmi na prezidenta SR  mala všetky predpoklady zaradiť sa medzi tie úspešnejšie  projekty.  Výdavky, nakoniec za nezrealizovaný projekt,  vo výške 100 Eur uhradilo FVO (vyhotovený plagát).
  V druhom polroku 2009 FVO pripravuje projekt pri príležitosti 20. výročia nežnej revolúcie. Projekt sa bude realizovať v Starej Ľubovni v priebehu novembra a pripravuje sa v spolupráci s ÚPN a KAS.  V spolupráci s UPeCe a Nadáciou HELP prispeje ku  organizačnému zabezpečeniu Mikulášskeho stretnutia pre bratislavské 4 a viac detné rodiny, na ktorom vytvárajú  priestor  aj pre účasť UPeCE  a FVO rodín s deťmi.
  Finančná časť realizovaných projektov je mimo účtovníctva FVO, vyúčtovanie so všetkými účtovnými dokladmi sa odovzdalo inštitúciám, ktoré poskytli finančný príspevok (KAS, ÚSKI).

  Ad 2
  I. Rončák  predniesol správu za kontrolnú komisiu – správa je uvedená na konci Správy FVO 2008 2009 – pozri prílohu.

  Ad 3
      V diskusii odzneli námety.
  M. Kačeriaková:
  – V rámci znižovania nákladov na nájomné by sa mohlo uvažovať  o alternatíve, aby sídlo združenia  bolo v budúcnosti u predsedu.
  –  Vzhľadom na skutočnosť, že firma   Finel už  dva roky nerobí účtovníctvo pre FVO, je treba od nich prevziať účtovníctvo za predchádzajúce roky pre potreby  archívu FVO.
  –   Navrhla, aby minimálny členský príspevok sa zvýšil na 5 Eur.
  E. Géze:
  Najbližšie projekty FVO by sa mali zamerať na aktuálne témy: prichádzajúce komunálne a parlamentné voľby do a na stav súdnictva na Slovensku. Navrhol, aby na túto tému sa napísali granty s možnosťou zafinancovať  aspoň jedného pracovníka, ktorý by riešil úlohy podľa nášho zadania, napr. vytvoriť doménu na tento účel, na ktorej by sa viedla diskusia na uvedené témy.
  I.Rončák:
  – Náhradu originálu stanov je potrebné získať z  MV SR.
  – Kedže FVO okrem adresy sídla využíva aj korešpodenčnú adresu, ktorá je na bydlisku predsedníčky, navrhuje zostať pri doterajšom stave s tým, že E. Géze bude naďalej zabezpečovať sledovanie prichádzajúcej pošty na adresu sídla.
  M.Guregová:
  – Doterajšia prax pri realizácii projektov, na základe diskusii v minulých rokoch, je taká, že navrhovateľ projektu zodpovedá  aj za jeho realizáciu, t.j.  pripravuje  projekt a riadi jeho zabezpečovanie a ďalší členovia sa zapájajú  v rámci svojich možnosti. Takže každá iniciatíva členov FVO pri navrhovaní a zabezpečovaní projektov je vítaná.
  – 30. septembra FVO predložilo jeden projekt na KAS na rok 2010. Hodnotový systém spoločnosti aj jej vzťah k minulosti a budúcnosti. Ostatných  20 rokov, naša postkomunistická  minulosť, zanechali  výrazné stopy  na všetkých úrovniach,  na vývoji ktorých sa podieľalo široké politické spektrum. Projekt sa plánuje aplikovať na región  Stará Ľubovňa.
  – Informovala o pripravovanom VZ FKI, ktoré sa má uskutočniť 28. novembra 2009, FVO  môže FVO navrhnúť člena predsedníctva a kontrolnej komisie FKI.
  – Podobne, ako v minulom roku pripravuje Zastúpenie Konrad-Adenauer-Stiftung na Slovensku spoločensko-pracovné stretnutie s organizáciami, s ktorými máme dlhoročnú spoluprácu, na ktoré pozýva aj FVO, seminár sa uskutoční v dňoch 4. a 5. decembra 2009.
  – Doplnok ku finančnej správe. V auguste boli uhradené 2  faktúry za internetové služby  vo výške 46,65 Eur (28,56 + 18,09, ďalšie výdavky sa v tomto roku  už neočákavajú)  a nájomne za júl, august, september (3×16,6 Eur). Výpis z banky za 3. štvrťrok bude až okolo 10.októbra.

  Ad 4
  Prijaté uznesenia
  1. VZ FVO berie na vedomie správu o činnosti
  2. VZ FVO berie na vedomie správu kontrolnej komisie
  3. VZ FVO schvaľuje minimálnu výšku členského príspevku vo výške  5 Eur s účinnosťou od roku 2010.

  Úlohy:
  1. Prichádzajúcu poštu na sídlo združenia bude zabezpečovať E. Géze, termín priebežne.
  2. Prevzatie archivovaného účtovníctva za roky do 2006  od firmy FINEL zabezpečia:  M. Kačeriaková, M. Guregová, termín:
  3. Získanie náhrady za originál stanov na MV SR zabezpečí: I.Rončák, M. Guregová
  4. Správu o činnosti dať na web FVO a poslať všetkým členom súčasne so zápisnicou, zabezpečí M. Guregová.
  5. Na stretnutí  KAS  so spolupracujúcimi organizáciami v dňoch 4. a 5. decembra bude zastupovať FVO  Monika Kačeriaková.
  a) Členovia, ktorí ešte neuhradili členský príspevok, môžu zaplatiť do konca roka na  bankový účet vo VUB, číslo účtu príjemcu : 181 66 06 253/0200
  (v doplňujúcich údajoch uveďte Vaše meno + členské, aby sme mohli jednoznačne identifikovať platiteľa.

  Po vyčerpaní všetkých  bodov programu M. Guregová poďakovala E. Géze za vytvorenie príjemného pracovného prostredia na rokovanie, pani manželke, ktorá sa venovala prítomným deťom, ktoré využili krásne jesenné počasie v záhrade, poďakovala všetkým zúčastneným   a  ukončila valné zhromaždenie.

  Zapísala: M. Guregová
  V Bratislave 4. októbra  2009

  Príloha : Správa o činnosti FVO 2008 2009