Konferencia: Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti II – Levoča 2012

24. októbra 2012 sa v rámci cyklu konferencií o výchove a vzdelávaní ako nástroji (de)formovania hodnotového systému spoločnosti konala konferencia v Levoči.

Miesto konania: Levoča, Inštitút Juraja Páleša Pedagogickej fakulty KU, Bottova 15
Prednášky mali za cieľ ponúknuť stručný náhľad na význam a spôsoby sprostredkovania hodnôt v procese výchovy a vzdelávania a vytvoriť priestor na diskusiu. Pohľad ponúkli viacerí zástupcovia akademickej obce a tiež zástupcovia Katolíckej Cirkvi:

CSILic. Jozef Kováčik, hovorca KBS
Katolícke médiá v kontexte mediálnej výchovy na školách
Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup
Rodina, práca, sviatok a ich harmonické prepojenie – dôležitosť slávenia nedele ako Deň Pána a deň človeka.
Mgr. Katarína Nádaská, PhD., etnologička, Múzeum mesta Bratislavy
Nová religiozita na Slovensku
PaedDr. Ján Dravecký, PhD., Pedagogická fakulta KU v Ružomberku; Diecézny školský úrad spišského biskupstva
Výchovné prostredie katolíckej školy a jeho vplyv na hodnotovú orientáciu žiakov.
Mons. Prof. ThDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
(Ne)Pravda o prejavoch totalitnej moci ako prostriedok (de)formácie hodnotového systému
Prof. ThDr. PaedDr. Amantius Akimjak, PhD., prodekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku
Príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na pedagogickom inštitúte Juraja Páleša v minulosti a dnes.

Organizátori konferencie:
RKC Biskupstvo Spišské Podhradie Školský úrad
Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša v Levoči
Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči
Fórum pre verejné otázky
Nadácia Konrada Adenauera
Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Garanti konferencie:
Mgr. Anna Špesová, riaditeľka, Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči
PaedDr. Ján Dravecký, PhD., riaditeľ, RKC Biskupstvo Spišské Podhradie Školský úrad
Doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD., riaditeľka, Inštitút J. Páleša Pedagogickej fakulty KU
Mária Guregová, predsedníčka, Fórum pre verejné otázky

Vydaný zborník zahrňuje prednášky z obidvoch konferencií: Trnava 2012 a Levoča 2012. Stiahnuť ho môžete z tejto stránky.